مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل‌ بیت علیها السلام

مکانیزم آموزش | تربیت نسلی برای آینده

بازگشت به داشبورد f9
راهنمای آموزش دوره تربیت نسلی برای آینده
راهنمای آموزش دوره تربیت نسلی برای آینده
دوره تربیت نسلی برای آینده (استاد علیرضا تراشیون)
مکانیزم یادگیری
درس اول - مقدمه
خلاصه درس اول
خلاصه درس اول
مکانیزم یادگیری
درس دوم - تقویت اراده در فرزندان ۱
خلاصه درس دوم
خلاصه درس دوم
مکانیزم یادگیری
درس سوم - تقویت اراده در فرزندان ۲
خلاصه درس سوم
خلاصه درس سوم
مکانیزم یادگیری
درس چهارم - تقویت اراده در فرزندان ۳
خلاصه درس چهارم
خلاصه درس چهارم
مکانیزم یادگیری
درس پنجم - موانع اراده
خلاصه درس پنجم
خلاصه درس پنجم
مکانیزم یادگیری
درس ششم - توانایی فرزندان در تحمل سختی ها ۱
خلاصه درس ششم
خلاصه درس ششم
مکانیزم یادگیری
درس هفتم - توانایی فرزندان در تحمل سختی ها ۲
خلاصه درس هفتم
خلاصه درس هفتم
مکانیزم یادگیری
درس هشتم - توانایی فرزندان در تحمل سختی ها ۳
خلاصه درس هشتم
خلاصه درس هشتم
مکانیزم یادگیری
درس نهم - توانایی فرزندان در تحمل سختی ها ۴
خلاصه درس نهم
خلاصه درس نهم
مکانیزم یادگیری
درس دهم - تقویت اعتماد به نفس ۱
خلاصه درس دهم
خلاصه درس دهم
مکانیزم یادگیری
درس یازدهم - تقویت اعتماد به نفس ۲
خلاصه درس یازدهم
خلاصه درس یازدهم
مکانیزم یادگیری
درس دوازدهم - تقویت اعتماد به نفس ۳
خلاصه درس دوازدهم
خلاصه درس دوازدهم
مکانیزم یادگیری
درس سیزدهم - تقویت اعتماد به نفس ۴
خلاصه درس سیزدهم
خلاصه درس سیزدهم
مکانیزم یادگیری
درس چهاردهم - پیشرو و فعال بودن فرزندان ۱
خلاصه درس چهاردهم
خلاصه درس چهاردهم
مکانیزم یادگیری
درس پانزدهم - پیشرو و فعال بودن فرزندان ۲
خلاصه درس پانزدهم
خلاصه درس پانزدهم
مکانیزم یادگیری
درس شانزدهم - تربیت فرزندان شاد و با نشاط ۱
خلاصه درس شانزدهم
خلاصه درس شانزدهم
مکانیزم یادگیری
درس هفدهم - تربیت فرزندان شاد و با نشاط ۲
خلاصه درس هفدهم
خلاصه درس هفدهم
مکانیزم یادگیری
درس هجدهم - تربیت فرزندان شاد و با نشاط ۳
خلاصه درس هجدهم
خلاصه درس هجدهم
مکانیزم یادگیری
درس نوزدهم - کرامت و شخصیت بخشی به فرزندان ۱
خلاصه درس نوزدهم
خلاصه درس نوزدهم
مکانیزم یادگیری
درس بیستم - کرامت و شخصیت بخشی به فرزندان ۲
خلاصه درس بیستم
خلاصه درس بیستم
مکانیزم یادگیری
درس بیست و یکم - کرامت و شخصیت بخشی به فرزندان ۳
خلاصه درس بیست و یکم
خلاصه درس بیست و یکم
مکانیزم یادگیری
درس بیست و دوم - مسئولیت پذیری ۱
خلاصه درس بیست و دوم
خلاصه درس بیست و دوم
مکانیزم یادگیری
درس بیست و سوم - مسئولیت پذیری ۲
خلاصه درس بیست و سوم
خلاصه درس بیست و سوم
مکانیزم یادگیری
درس بیست و چهارم - مسئولیت پذیری ۳
خلاصه درس بیست و چهارم
خلاصه درس بیست و چهارم
مکانیزم یادگیری
درس بیست و پنجم - مسئولیت پذیری ۴
خلاصه درس بیست و پنجم
خلاصه درس بیست و پنجم
مکانیزم یادگیری
درس بیست و ششم - مسئولیت پذیری ۵
خلاصه درس بیست و ششم
خلاصه درس بیست و ششم
مکانیزم یادگیری
درس بیست و هفتم - مسئولیت پذیری ۶
خلاصه درس بیست و هفتم
خلاصه درس بیست و هفتم
مکانیزم یادگیری
درس بیست و هشتم - خانواده دوستی ۱
خلاصه درس بیست و هشتم
خلاصه درس بیست و هشتم
مکانیزم یادگیری
درس بیست و نهم - خانواده دوستی ۲
خلاصه درس بیست و نهم
خلاصه درس بیست و نهم
مکانیزم یادگیری
درس سی ام - خانواده دوستی ۳
خلاصه درس سی ام
خلاصه درس سی ام
مکانیزم یادگیری
درس سی و یکم - خانواده دوستی ۴
خلاصه درس سی و یکم
خلاصه درس سی و یکم
مکانیزم یادگیری
درس سی و دوم - ایجاد قوه تفکر و تحلیل ۱
خلاصه درس سی و دوم
خلاصه درس سی و دوم
درس سی و سوم - ایجاد قوه تفکر و تحلیل ۲
درس سی و سوم - ایجاد قوه تفکر و تحلیل ۲
خلاصه درس سی و سوم
خلاصه درس سی و سوم
مکانیزم یادگیری
درس سی و چهارم - ایجاد قوه تفکر و تحلیل ۳
خلاصه درس سی و چهارم
خلاصه درس سی و چهارم
مکانیزم یادگیری
درس سی و پنجم - ایجاد قوه تفکر و تحلیل ۴
خلاصه درس سی و پنجم
خلاصه درس سی و پنجم
مکانیزم یادگیری
درس سی و ششم - ولایت پذیری فرزندان ۱
خلاصه درس سی و ششم
خلاصه درس سی و ششم
مکانیزم یادگیری
درس سی و هفتم - ولایت پذیری فرزندان ۲
خلاصه درس سی و هفتم
خلاصه درس سی و هفتم
مکانیزم یادگیری
درس سی و هشتم - محبت اهل بیت علیهم السلام ۱
خلاصه درس سی و هشتم
خلاصه درس سی و هشتم
مکانیزم یادگیری
درس سی و نهم - محبت اهل بیت علیهم السلام ۲
خلاصه درس سی و نهم
خلاصه درس سی و نهم
مکانیزم یادگیری
درس چهلم - محبت اهل بیت علیهم السلام ۳
خلاصه درس چهلم
خلاصه درس چهلم
مکانیزم یادگیری
درس چهل و یکم - محبت اهل بیت علیهم السلام ۴
خلاصه درس چهل و یکم
خلاصه درس چهل و یکم
مکانیزم یادگیری
درس چهل و دوم - خوش اخلاق شدن فرزندان ۱
خلاصه درس چهل و دوم
خلاصه درس چهل و دوم
مکانیزم یادگیری
درس چهل و سوم - خوش اخلاق شدن فرزندان ۲
خلاصه درس چهل و سوم
خلاصه درس چهل و سوم
مکانیزم یادگیری
درس چهل و چهارم - خوش اخلاق شدن فرزندان ۳
خلاصه درس چهل و چهارم
خلاصه درس چهل و چهارم
مکانیزم یادگیری
درس چهل و پنجم - خوش اخلاق شدن فرزندان ۴
خلاصه درس چهل و پنجم
خلاصه درس چهل و پنجم
مکانیزم یادگیری
درس چهل و ششم - قدرت تصمیم گیری ۱
خلاصه درس چهل و ششم
خلاصه درس چهل و ششم
مکانیزم یادگیری
درس چهل و هفتم - قدرت تصمیم گیری ۲
خلاصه درس چهل و هفتم
خلاصه درس چهل و هفتم
مکانیزم یادگیری
درس چهل و هشتم - قدرت تصمیم گیری ۳
خلاصه درس چهل و هشتم
خلاصه درس چهل و هشتم
مکانیزم یادگیری
درس چهل و نهم - قدرت حل مسئله ۱
خلاصه درس چهل و نهم
خلاصه درس چهل و نهم
مکانیزم یادگیری
درس پنجاهم - قدرت حل مسئله ۲
خلاصه درس پنجاهم
خلاصه درس پنجاهم
مکانیزم یادگیری
درس پنجاه و یکم - قدرت حل مسئله ۳
خلاصه درس پنجاه و یکم
خلاصه درس پنجاه و یکم
مکانیزم یادگیری
درس پنجاه و دوم - خودباوری ۱
خلاصه درس پنجاه و دوم
خلاصه درس پنجاه و دوم
مکانیزم یادگیری
درس پنجاه و سوم - خودباوری ۲
خلاصه درس پنجاه و سوم
خلاصه درس پنجاه و سوم
مکانیزم یادگیری
درس پنجاه و چهارم - خودباوری ۳
خلاصه درس پنجاه و چهارم
خلاصه درس پنجاه و چهارم
مکانیزم یادگیری
درس پنجاه و پنجم - خودباوری ۴
خلاصه درس پنجاه و پنجم
خلاصه درس پنجاه و پنجم
مکانیزم یادگیری
درس پنجاه و ششم - خودباوری ۵
خلاصه درس پنجاه و ششم
خلاصه درس پنجاه و ششم
مکانیزم یادگیری
درس پنجاه و هفتم - خودباوری ۶
خلاصه درس پنجاه و هفتم
خلاصه درس پنجاه و هفتم
آزمون کتبی پایانی
آزمون کتبی پایانی
فراگیر عزیز؛ در صورتی که آمادگی لازم برای شرکت در آزمون کتبی را دارید، کلیک کنید. موفق باشید.
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید!