مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل‌ بیت علیها السلام

مکانیزم آموزش | آموزش ویدیویی تجوید سطح یک

بازگشت به داشبورد f9
راهنمای آموزش
راهنمای آموزش
مکانیزم یادگیری
درس اول: آداب تلاوت قرآن کریم
خلاصه درس اول
خلاصه درس اول
مکانیزم یادگیری
خودآزمون درس اول
تمرین عملی درس اول
تمرین عملی درس اول
ارسال صوت ۱
ارسال صوت ۱
مکانیزم یادگیری
درس دوم: تعریف علم تجوید و تلفظ صحیح حرکات کوتاه
خلاصه درس دوم
خلاصه درس دوم
مکانیزم یادگیری
خودآزمون درس دوم
تمرین عملی درس دوم
تمرین عملی درس دوم
ارسال صوت ۲
ارسال صوت ۲
مکانیزم یادگیری
درس سوم: تلفظ صحیح حرف واو و حاء
خلاصه درس سوم
خلاصه درس سوم
مکانیزم یادگیری
خودآزمون درس سوم
تمرین عملی درس سوم
تمرین عملی درس سوم
ارسال صوت ۳
ارسال صوت ۳
مکانیزم یادگیری
درس چهارم: تلفظ صحیح حرف عین و غین
خلاصه درس چهارم
خلاصه درس چهارم
مکانیزم یادگیری
خودآزمون درس چهارم
تمرین عملی درس چهارم
تمرین عملی درس چهارم
ارسال صوت ۴
ارسال صوت ۴
مکانیزم یادگیری
درس پنجم: تلفظ صحیح حرف ثاء و ذال
خلاصه درس پنجم
خلاصه درس پنجم
مکانیزم یادگیری
خودآزمون درس پنجم
تمرین عملی درس پنجم
تمرین عملی درس پنجم
ارسال صوت ۵
ارسال صوت ۵
مکانیزم یادگیری
درس ششم: تلفظ صحیح حرف طاء و ظاء
خلاصه درس ششم
خلاصه درس ششم
مکانیزم یادگیری
خودآزمون درس ششم
تمرین عملی درس ششم
تمرین عملی درس ششم
ارسال صوت ۶
ارسال صوت ۶
مکانیزم یادگیری
درس هفتم: تلفظ صحیح حرف صاد و ضاد و تمرین صحت قرائت نماز
خلاصه درس هفتم
خلاصه درس هفتم
مکانیزم یادگیری
خودآزمون درس هفتم
تمرین عملی درس هفتم
تمرین عملی درس هفتم
ارسال صوت ۷
ارسال صوت ۷
مکانیزم یادگیری
درس هشتم: صفت استعلاء، اطباق و استفال
خلاصه درس هشتم
خلاصه درس هشتم
مکانیزم یادگیری
خودآزمون درس هشتم
تمرین عملی درس هشتم
تمرین عملی درس هشتم
ارسال صوت ۸
ارسال صوت ۸
مکانیزم یادگیری
درس نهم: صفت لین، قلقله و غنّه
خلاصه درس نهم
خلاصه درس نهم
مکانیزم یادگیری
خودآزمون درس نهم
تمرین عملی درس نهم
تمرین عملی درس نهم
ارسال صوت ۹
ارسال صوت ۹
مکانیزم یادگیری
درس دهم: صفت تفخیم و ترقیق
خلاصه درس دهم
خلاصه درس دهم
مکانیزم یادگیری
خودآزمون درس دهم
تمرین عملی درس دهم
تمرین عملی درس دهم
ارسال صوت ۱۰
ارسال صوت ۱۰
مکانیزم یادگیری
درس یازدهم: تفخیم و ترقیق حرف راء و الف‌مدّی
خلاصه درس یازدهم
خلاصه درس یازدهم
مکانیزم یادگیری
خودآزمون درس یازدهم
تمرین عملی درس یازدهم
تمرین عملی درس یازدهم
ارسال صوت ۱۱
ارسال صوت ۱۱
مکانیزم یادگیری
درس دوازدهم: ادغام
خلاصه درس دوازدهم
خلاصه درس دوازدهم
مکانیزم یادگیری
خودآزمون درس دوزاهم
تمرین عملی درس دوازدهم
تمرین عملی درس دوازدهم
ارسال صوت ۱۲
ارسال صوت ۱۲
مکانیزم یادگیری
درس سیزدهم: احکام نون ساکن و تنوین
خلاصه درس سیزدهم
خلاصه درس سیزدهم
مکانیزم یادگیری
خودآزمون درس سیزدهم
تمرین عملی درس سیزدهم
تمرین عملی درس سیزدهم
ارسال صوت ۱۳
ارسال صوت ۱۳
مکانیزم یادگیری
درس چهاردهم: اقلاب و ادغام نون ساکن و تنوین
مکانیزم یادگیری
خودآزمون درس چهاردهم
تمرین عملی درس چهاردهم
تمرین عملی درس چهاردهم
ارسال صوت ۱۴
ارسال صوت ۱۴
مکانیزم یادگیری
درس پانزدهم: اخفاء نون ساکن و تنوین
مکانیزم یادگیری
خودآزمون درس پانزدهم
تمرین عملی درس پانزدهم
تمرین عملی درس پانزدهم
ارسال صوت ۱۵
ارسال صوت ۱۵
مکانیزم یادگیری
درس شانزدهم: احکام میم ساکن و تنوین
مکانیزم یادگیری
خودآزمون درس شانزدهم
تمرین عملی درس شانزدهم
تمرین عملی درس شانزدهم
ارسال صوت ۱۶
ارسال صوت ۱۶
مکانیزم یادگیری
درس هفدهم: احکام مدّ و قصر
مکانیزم یادگیری
خودآزمون درس هفدهم
تمرین عملی درس هفدهم
تمرین عملی درس هفدهم
ارسال صوت ۱۷
ارسال صوت ۱۷
مکانیزم یادگیری
درس هجدهم: برخی نکات‌ مهم در قرائت قرآن کریم
مکانیزم یادگیری
خودآزمون درس هجدهم
تمرین عملی درس هجدهم
تمرین عملی درس هجدهم
ارسال صوت ۱۸
ارسال صوت ۱۸
آزمون کتبی پایانی
آزمون کتبی پایانی
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید!