مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل‌ بیت علیها السلام

مکانیزم آموزش | آموزش ویدیویی حفظ جزء ۳۰ فصل اول (سوره‌ ناس تا زلزال)

بازگشت به داشبورد f9
ثبت نام
ثبت نام
مکانیزم یادگیری
سوره ناس - جایگاه و اهمیت حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره ناس - ساختار موضوعی سوره و مفاهیم آیات
مکانیزم یادگیری
سوره ناس - آموزش گام به گام حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره ناس - اصول و مبانی حفظ ، تکالیف درس آینده
مکانیزم یادگیری
سوره فلق - خلاصه درس گذشته، جایگاه و اهمیت حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره فلق - ساختار موضوعی سوره و مفاهیم آیات
مکانیزم یادگیری
سوره فلق - آموزش گام به گام حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره فلق - اصول و مبانی حفظ، تکالیف درس آینده
مکانیزم یادگیری
سوره اخلاص - خلاصه درس گذشته، جایگاه و اهمیت حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره اخلاص - ساختار موضوعی سوره و مفاهیم آیات
مکانیزم یادگیری
سوره اخلاص - آموزش گام به گام حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره اخلاص - اصول و مبانی حفظ، تکالیف درس آینده
مکانیزم یادگیری
آزمون درس اول (سوره‌های ناس، فلق، اخلاص)
مکانیزم یادگیری
سوره مسد - خلاصه درس گذشته، جایگاه و اهمیت حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره مسد - ساختار موضوعی سوره و مفاهیم آیات
مکانیزم یادگیری
سوره مسد - آموزش گام به گام حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره مسد - اصول و مبانی حفظ، تکالیف درس آینده
مکانیزم یادگیری
سوره نصر - خلاصه درس گذشته، جایگاه و اهمیت حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره نصر - ساختار موضوعی سوره و مفاهیم آیات
مکانیزم یادگیری
سوره نصر - آموزش گام به گام حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره نصر - اصول و مبانی حفظ، تکالیف درس آینده
مکانیزم یادگیری
آزمون درس دوم (سوره‌های مسد و نصر)
مکانیزم یادگیری
سوره کافرون - خلاصه درس گذشته، جایگاه و اهمیت حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره کافرون - ساختار موضوعی سوره و مفاهیم آیات
مکانیزم یادگیری
سوره کافرون - آموزش گام به گام حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره کافرون - اصول و مبانی حفظ، تکالیف درس آینده
مکانیزم یادگیری
سوره کوثر - خلاصه درس گذشته، جایگاه و اهمیت حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره کوثر - ساختار موضوعی سوره و مفاهیم آیات
مکانیزم یادگیری
سوره کوثر - آموزش گام به گام حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره کوثر - اصول و مبانی حفظ، تکالیف درس آینده
مکانیزم یادگیری
آزمون درس سوم (سوره‌های کوثر و کافرون)
مکانیزم یادگیری
سوره ماعون (بخش اول) - خلاصه درس گذشته، جایگاه و اهمیت حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره ماعون (بخش اول) - ساختار موضوعی سوره و مفاهیم آیات
مکانیزم یادگیری
سوره ماعون (بخش اول) - آموزش گام به گام حفظ
مکانیزم یادگیری
مفردات درس ششم
مکانیزم یادگیری
سوره ماعون (بخش اول) - اصول و مبانی حفظ، تکالیف درس آینده
مکانیزم یادگیری
آزمون درس چهارم (سوره ماعون)
مکانیزم یادگیری
آزمون محفوظات گذشته (درس چهارم)
مکانیزم یادگیری
سوره قریش - خلاصه درس گذشته، جایگاه و اهمیت حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره قریش - ساختار موضوعی سوره و مفاهیم آیات
مکانیزم یادگیری
سوره قریش - آموزش گام به گام حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره قریش - اصول و مبانی حفظ،‌ تکالیف درس آینده
مکانیزم یادگیری
سوره فیل - خلاصه درس گذشته، جایگاه و اهمیت حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره فیل - ساختار موضوعی سوره و مفاهیم آیات
مکانیزم یادگیری
سوره فیل - آموزش گام به گام حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره فیل - اصول و مبانی حفظ، تکالیف درس آینده
مکانیزم یادگیری
آزمون درس پنجم (قریش و فیل)
مکانیزم یادگیری
آزمون محفوظات گذشته (درس پنجم)
مکانیزم یادگیری
سوره همزه (بخش اول) - خلاصه درس گذشته، جایگاه و اهمیت حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره همزه (بخش اول) - ساختار موضوعی سوره و مفاهیم آیات
مکانیزم یادگیری
سوره همزه (بخش اول) - آموزش گام به گام حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره همزه (بخش اول) - اصول و مبانی حفظ، تکالیف درس آینده
مکانیزم یادگیری
سوره همزه (بخش دوم) - خلاصه درس گذشته، جایگاه و اهمیت حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره همزه (بخش دوم) - ساختار موضوعی سوره و مفاهیم آیات
مکانیزم یادگیری
سوره همزه (بخش دوم) - آموزش گام به گام حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره همزه (بخش دوم) - اصول و مبانی حفظ، تکالیف درس آینده
مکانیزم یادگیری
سوره عصر - خلاصه درس گذشته، جایگاه و اهمیت حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره عصر - ساختار موضوعی سوره و مفاهیم آیات
مکانیزم یادگیری
سوره عصر - آموزش گام به گام حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره عصر - اصول و مبانی حفظ، تکالیف درس آینده
مکانیزم یادگیری
آزمون درس ششم (سوره‌های همزه و عصر)
مکانیزم یادگیری
آزمون محفوظات گذشته (درس ششم)
مکانیزم یادگیری
سوره تکاثر (بخش اول) - خلاصه درس گذشته، جایگاه و اهمیت حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره تکاثر (بخش اول) - ساختار موضوعی سوره و مفاهیم آیات
مکانیزم یادگیری
سوره تکاثر (بخش اول) - آموزش گام به گام حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره تکاثر (بخش اول) - اصول و مبانی حفظ، تکالیف درس آینده
مکانیزم یادگیری
سوره تکاثر (بخش دوم) - خلاصه درس گذشته، جایگاه و اهمیت حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره تکاثر (بخش دوم) - ساختار موضوعی سوره و مفاهیم آیات
مکانیزم یادگیری
سوره تکاثر (بخش دوم) - آموزش گام به گام حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره تکاثر (بخش دوم) - اصول و مبانی حفظ، تکالیف درس آینده
مکانیزم یادگیری
آزمون درس هفتم (سوره تکاثر)
مکانیزم یادگیری
آزمون محفوظات گذشته (درس هفتم)
مکانیزم یادگیری
سوره قارعه (بخش اول) - خلاصه درس گذشته، جایگاه و اهمیت حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره قارعه (بخش اول) - ساختار موضوعی سوره و مفاهیم آیات
مکانیزم یادگیری
سوره قارعه (بخش اول) - آموزش گام به گام حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره قارعه (بخش اول) - اصول و مبانی حفظ، تکالیف درس آینده
مکانیزم یادگیری
سوره قارعه (بخش دوم) - خلاصه درس گذشته، جایگاه و اهمیت حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره قارعه (بخش دوم) - ساختار موضوعی سوره و مفاهیم آیات
مکانیزم یادگیری
سوره قارعه (بخش دوم) - آموزش گام به گام حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره قارعه (بخش دوم) - اصول و مبانی حفظ، تکالیف درس آینده
مکانیزم یادگیری
سوره قارعه (بخش سوم) - خلاصه درس گذشته، جایگاه و اهمیت حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره قارعه (بخش سوم) - ساختار موضوعی سوره و مفاهیم آیات
مکانیزم یادگیری
سوره قارعه (بخش سوم) - آموزش گام به گام حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره قارعه (بخش سوم) - اصول و مبانی حفظ، تکالیف درس آینده
مکانیزم یادگیری
آزمون درس هشتم (سوره قارعه)
مکانیزم یادگیری
آزمون محفوظات گذشته (درس هشتم)
مکانیزم یادگیری
سوره عادیات (بخش اول) - خلاصه درس گذشته، جایگاه و اهمیت حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره عادیات (بخش اول) - ساختار موضوعی سوره و مفاهیم آیات
مکانیزم یادگیری
سوره عادیات (بخش اول) - آموزش گام به گام حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره عادیات (بخش اول) - اصول و مبانی حفظ، تکالیف درس آینده
مکانیزم یادگیری
سوره عادیات (بخش دوم) - خلاصه درس گذشته، جایگاه و اهمیت حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره عادیات (بخش دوم) - ساختار موضوعی سوره و مفاهیم آیات
مکانیزم یادگیری
سوره عادیات (بخش دوم) - آموزش گام به گام حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره عادیات (بخش دوم) - اصول و مبانی حفظ، تکالیف درس آینده
مکانیزم یادگیری
سوره عادیات (بخش سوم) - خلاصه درس گذشته، جایگاه و اهمیت حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره عادیات (بخش سوم) - ساختار موضوعی سوره و مفاهیم آیات
مکانیزم یادگیری
سوره عادیات (بخش سوم) - آموزش گام به گام حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره عادیات (بخش سوم) - اصول و مبانی حفظ، تکالیف درس آینده
مکانیزم یادگیری
آزمون درس نهم (سوره عادیات)
مکانیزم یادگیری
آزمون محفوظات گذشته (درس نهم)
مکانیزم یادگیری
سوره زلزال (بخش اول) - خلاصه درس گذشته، جایگاه و اهمیت حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره زلزال (بخش اول) - ساختار موضوعی سوره و مفاهیم آیات
مکانیزم یادگیری
سوره زلزال (بخش اول) - آموزش گام به گام حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره زلزال (بخش اول) - اصول و مبانی حفظ، تکالیف درس آینده
مکانیزم یادگیری
سوره زلزال (بخش دوم) - خلاصه درس گذشته، جایگاه و اهمیت حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره زلزال (بخش دوم) - ساختار موضوعی سوره و مفاهیم آیات
مکانیزم یادگیری
سوره زلزال (بخش دوم) - آموزش گام به گام حفظ
مکانیزم یادگیری
سوره زلزال (بخش دوم) - اصول و مبانی حفظ، تکالیف درس آینده
مکانیزم یادگیری
آزمون درس دهم (سوره زلزال)
مکانیزم یادگیری
آزمون محفوظات گذشته (درس دهم)
مکانیزم یادگیری
آزمون کتبی فصل اول
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید!