مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل‌ بیت علیها السلام

مکانیزم آموزش | مدرسه تلاوت آموزش صوت و لحن مقدماتی

بازگشت به داشبورد f9
راهنمای آموزش مدرسه تلاوت ۱
راهنمای آموزش مدرسه تلاوت ۱
دوره صوت و لحن مقدماتی (استاد روح الله آقایی)
مکانیزم یادگیری
درس اول - مقدمه
خلاصه درس اول
خلاصه درس اول
مکانیزم یادگیری
درس دوم - تقلید و معنای آن
خلاصه درس دوم
خلاصه درس دوم
مکانیزم یادگیری
درس سوم - مراحل تقلید
خلاصه درس سوم
خلاصه درس سوم
مکانیزم یادگیری
درس چهارم - تقلید به صورت عملی
خلاصه درس چهارم
خلاصه درس چهارم
تمرین عملی درس چهارم
تمرین عملی درس چهارم
ارسال صوت درس چهارم
ارسال صوت درس چهارم
مکانیزم یادگیری
درس پنجم - فراز اول سوره حمد
خلاصه درس پنجم
خلاصه درس پنجم
تمرین عملی درس پنجم
تمرین عملی درس پنجم
ارسال صوت درس پنجم
ارسال صوت درس پنجم
مکانیزم یادگیری
درس ششم - فراز دوم و سوم سوره حمد
خلاصه درس ششم
خلاصه درس ششم
تمرین عملی درس ششم
تمرین عملی درس ششم
ارسال صوت درس ششم
ارسال صوت درس ششم
مکانیزم یادگیری
درس هفتم - فراز چهارم سوره حمد
خلاصه درس هفتم
خلاصه درس هفتم
تمرین عملی درس هفتم
تمرین عملی درس هفتم
ارسال صوت درس هفتم
ارسال صوت درس هفتم
مکانیزم یادگیری
درس هشتم - فراز پنجم سوره حمد
خلاصه درس هشتم
خلاصه درس هشتم
تمرین علمی درس هشتم
تمرین علمی درس هشتم
ارسال صوت درس هشتم
ارسال صوت درس هشتم
مکانیزم یادگیری
درس نهم - فراز ششم سوره حمد
خلاصه درس نهم
خلاصه درس نهم
تمرین عملی درس نهم
تمرین عملی درس نهم
ارسال صوت درس نهم
ارسال صوت درس نهم
مکانیزم یادگیری
درس دهم - فراز هفتم سوره حمد
خلاصه درس دهم
خلاصه درس دهم
تمرین عملی درس دهم
تمرین عملی درس دهم
ارسال صوت درس دهم
ارسال صوت درس دهم
مکانیزم یادگیری
درس یازدهم - فراز هشتم سوره حم‍د
خلاصه درس یازدهم
خلاصه درس یازدهم
تمرین عملی درس یازدهم
تمرین عملی درس یازدهم
ارسال صوت درس یازدهم
ارسال صوت درس یازدهم
مکانیزم یادگیری
درس دوازدهم - فراز نهم سوره حمد
خلاصه درس دوازدهم
خلاصه درس دوازدهم
تمرین عملی درس دوازدهم
تمرین عملی درس دوازدهم
ارسال صوت درس دوازدهم
ارسال صوت درس دوازدهم
آزمون پایانی
آزمون پایانی
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید!