مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل‌ بیت علیها السلام

مکانیزم آموزش | آموزش ویدیویی درست خوانی قرآن کریم (جدید)

بازگشت به داشبورد f9
راهنمای آموزش
راهنمای آموزش
درس ۱ - کسب مهارت در خواندن حروف دارای فتحه
درس ۱ - کسب مهارت در خواندن حروف دارای فتحه
مهارت افزایی و ارسال صوت ۱
مهارت افزایی و ارسال صوت ۱
درس ۲ - تلفظ حرف «و»
درس ۲ - تلفظ حرف «و»
درس ۳ - کسب مهارت در خواندن حروف دارای کسره
درس ۳ - کسب مهارت در خواندن حروف دارای کسره
مهارت افزایی و ارسال صوت ۲
مهارت افزایی و ارسال صوت ۲
درس ۴ - تلفظ حرف «ح»
درس ۴ - تلفظ حرف «ح»
درس ۵ - کسب مهارت در خواندن حروف دارای ضمه
درس ۵ - کسب مهارت در خواندن حروف دارای ضمه
مهارت افزایی و ارسال صوت ۳
مهارت افزایی و ارسال صوت ۳
درس ۶ - تلفظ حرف «ع»
درس ۶ - تلفظ حرف «ع»
درس ۷ - کسب مهارت در خواندن حروف دارای الف مدی
درس ۷ - کسب مهارت در خواندن حروف دارای الف مدی
مهارت افزایی و ارسال صوت ۴
مهارت افزایی و ارسال صوت ۴
درس ۸ - تلفظ حرف «غ»
درس ۸ - تلفظ حرف «غ»
درس ۹ - کسب مهارت در خواندن حروف دارای یاء مدی
درس ۹ - کسب مهارت در خواندن حروف دارای یاء مدی
مهارت افزایی و ارسال صوت ۵
مهارت افزایی و ارسال صوت ۵
درس ۱۰ - تلفظ حرف «ث»
درس ۱۰ - تلفظ حرف «ث»
درس ۱۱ - کسب مهارت در خواندن حروف دارای واو مدی
درس ۱۱ - کسب مهارت در خواندن حروف دارای واو مدی
مهارت افزایی و ارسال صوت ۶
مهارت افزایی و ارسال صوت ۶
درس ۱۲ - تلفظ حرف «ذ»
درس ۱۲ - تلفظ حرف «ذ»
درس ۱۳ - کسب مهارت در خواندن حروف ساکن
درس ۱۳ - کسب مهارت در خواندن حروف ساکن
مهارت افزایی و ارسال صوت ۷
مهارت افزایی و ارسال صوت ۷
درس ۱۴ - تلفظ حرف «ظ»
درس ۱۴ - تلفظ حرف «ظ»
درس ۱۵ - کسب مهارت در خواندن حروف مشدد
درس ۱۵ - کسب مهارت در خواندن حروف مشدد
مهارت افزایی و ارسال صوت ۸
مهارت افزایی و ارسال صوت ۸
درس ۱۶ - تلفظ حرف «ط»
درس ۱۶ - تلفظ حرف «ط»
درس ۱۷ - کسب مهارت در خواندن حروف دارای تنوین
درس ۱۷ - کسب مهارت در خواندن حروف دارای تنوین
مهارت افزایی و ارسال صوت ۹
مهارت افزایی و ارسال صوت ۹
درس ۱۸ - تلفظ حرف «ص»
درس ۱۸ - تلفظ حرف «ص»
درس ۱۹ - کسب مهارت در خواندن حروف دارای مد
درس ۱۹ - کسب مهارت در خواندن حروف دارای مد
مهارت افزایی و ارسال صوت ۱۰
مهارت افزایی و ارسال صوت ۱۰
درس ۲۰ - تلفظ حرف «ض»
درس ۲۰ - تلفظ حرف «ض»
درس ۲۱ - حروف ناخوانا (۱) پایه همزه (و ا ی)
درس ۲۱ - حروف ناخوانا (۱) پایه همزه (و ا ی)
مهارت افزایی و ارسال صوت ۱۱
مهارت افزایی و ارسال صوت ۱۱
درس ۲۲ - حروف ناخوانا (۲) پایه الف مدی
درس ۲۲ - حروف ناخوانا (۲) پایه الف مدی
مهارت افزایی و ارسال صوت ۱۲
مهارت افزایی و ارسال صوت ۱۲
درس ۲۳ - حروف ناخوانا (۳) همزه وصل در میان دو کلمه
درس ۲۳ - حروف ناخوانا (۳) همزه وصل در میان دو کلمه
مهارت افزایی و ارسال صوت ۱۳
مهارت افزایی و ارسال صوت ۱۳
درس ۲۴ - حروف ناخوانا (۴) و ا ی ناخوانا
درس ۲۴ - حروف ناخوانا (۴) و ا ی ناخوانا
مهارت افزایی و ارسال صوت ۱۴
مهارت افزایی و ارسال صوت ۱۴
درس ۲۵ - حروف ناخوانا (۵) لام نزد حروف شمسی
درس ۲۵ - حروف ناخوانا (۵) لام نزد حروف شمسی
مهارت افزایی و ارسال صوت ۱۵
مهارت افزایی و ارسال صوت ۱۵
درس ۲۶ - حروف ناخوانا (۶) حروف مدی نزد همزه ی وصل
درس ۲۶ - حروف ناخوانا (۶) حروف مدی نزد همزه ی وصل
مهارت افزایی و ارسال صوت ۱۶
مهارت افزایی و ارسال صوت ۱۶
درس ۲۷ - کسب مهارت در موارد اشباع
درس ۲۷ - کسب مهارت در موارد اشباع
مهارت افزایی و ارسال صوت ۱۷
مهارت افزایی و ارسال صوت ۱۷
درس ۲۸ - کسب مهارت در خواندن حروف مقطعه
درس ۲۸ - کسب مهارت در خواندن حروف مقطعه
مهارت افزایی و ارسال صوت ۱۸
مهارت افزایی و ارسال صوت ۱۸
درس ۲۹ - کسب مهارت در نحوه خواندن تنوین در کنار همزه وصل
درس ۲۹ - کسب مهارت در نحوه خواندن تنوین در کنار همزه وصل
مهارت افزایی و ارسال صوت ۱۹
مهارت افزایی و ارسال صوت ۱۹
درس ۳۰ - کسب مهارت در خواندن از ابتدای همزه وصل
درس ۳۰ - کسب مهارت در خواندن از ابتدای همزه وصل
مهارت افزایی و ارسال صوت ۲۰
مهارت افزایی و ارسال صوت ۲۰
درس ۳۱ - کسب مهارت در وقف بر کلمات
درس ۳۱ - کسب مهارت در وقف بر کلمات
مهارت افزایی و ارسال صوت ۲۱
مهارت افزایی و ارسال صوت ۲۱
درس ۳۲ - علائم وقف و ابتدا
درس ۳۲ - علائم وقف و ابتدا
مهارت افزایی و ارسال صوت ۲۲
مهارت افزایی و ارسال صوت ۲۲
درس ۳۳ - کسب مهارت در خواندن کلمات دارای اقلاب
درس ۳۳ - کسب مهارت در خواندن کلمات دارای اقلاب
مهارت افزایی و ارسال صوت ۲۳
مهارت افزایی و ارسال صوت ۲۳
درس ۳۴ - کسب مهارت در خواندن کلمات دارای ادغام
درس ۳۴ - کسب مهارت در خواندن کلمات دارای ادغام
مهارت افزایی و ارسال صوت ۲۴
مهارت افزایی و ارسال صوت ۲۴
درس ۳۵ - کسب مهارت در قرائت کلمات خاص و شناخت برخی علائم راهنما
درس ۳۵ - کسب مهارت در قرائت کلمات خاص و شناخت برخی علائم راهنما
مهارت افزایی و ارسال صوت ۲۵
مهارت افزایی و ارسال صوت ۲۵
آزمون کتبی پایانی
آزمون کتبی پایانی
قرآن آموز عزیز؛ اگر آمادگی لازم برای شرکت در آزمون کتبی و سپس آزمون شفاهی(تلفنی) را دارید، کلیک کنید. موفق باشید.
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید!