مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل‌ بیت علیها السلام

مکانیزم آموزش | آموزش ویدیویی تجوید سطح دو

بازگشت به داشبورد f9
راهنمای آموزش
راهنمای آموزش
دوره آموزش تجوید سطح دو (استاد علی قاسمی)
مکانیزم یادگیری
درس اول - آداب انس با قرآن
مهارت افزایی درس اول
مهارت افزایی درس اول
ارسال صوت ۱
ارسال صوت ۱
مکانیزم یادگیری
درس دوم: آشنایی با علم قرائت و تجوید
مهارت افزایی درس دوم
مهارت افزایی درس دوم
ارسال صوت ۲
ارسال صوت ۲
مکانیزم یادگیری
درس سوم:‌ ادای فصیح حرکات
مهارت افزایی درس سوم
مهارت افزایی درس سوم
ارسال صوت ۳
ارسال صوت ۳
مکانیزم یادگیری
درس چهارم: تمایز حروف (۱)
مهارت افزایی درس چهارم
مهارت افزایی درس چهارم
ارسال صوت ۴
ارسال صوت ۴
مکانیزم یادگیری
درس پنجم: تمایز حروف (۲)
مهارت افزایی درس پنجم
مهارت افزایی درس پنجم
ارسال صوت ۵
ارسال صوت ۵
مکانیزم یادگیری
درس ششم:‌ تمایز حروف (۳)
مهارت افزایی درس ششم
مهارت افزایی درس ششم
ارسال صوت ۶
ارسال صوت ۶
مکانیزم یادگیری
درس هفتم:‌ تمایز حروف (۴)
مهارت افزایی درس هفتم
مهارت افزایی درس هفتم
ارسال صوت ۷
ارسال صوت ۷
مکانیزم یادگیری
درس هشتم: تمایز حروف (۵)
مهارت افزایی درس هشتم
مهارت افزایی درس هشتم
ارسال صوت ۸
ارسال صوت ۸
مکانیزم یادگیری
درس نهم: تمایز حروف (۶)
مهارت افزایی درس نهم
مهارت افزایی درس نهم
ارسال صوت ۹
ارسال صوت ۹
مکانیزم یادگیری
درس دهم: مهارت افزایی در قرائت اذکار نماز
ارسال صوت ۱۰
ارسال صوت ۱۰
مکانیزم یادگیری
درس یازدهم: آشنایی با صفات ذاتی حروف (۱)
مهارت افزایی درس یازدهم
مهارت افزایی درس یازدهم
ارسال صوت ۱۱
ارسال صوت ۱۱
مکانیزم یادگیری
درس دوازدهم - قسمت اول
مکانیزم یادگیری
درس دوازدهم - قسمت دوم
مهارت افزایی درس دوازدهم
مهارت افزایی درس دوازدهم
ارسال صوت ۱۲
ارسال صوت ۱۲
مکانیزم یادگیری
درس سیزدهم: احکام حروف
مهارت افزایی درس سیزدهم
مهارت افزایی درس سیزدهم
ارسال صوت ۱۳
ارسال صوت ۱۳
مکانیزم یادگیری
درس چهاردهم: تفخیم و ترقیق (۲)
مهارت افزایی درس چهاردهم
مهارت افزایی درس چهاردهم
ارسال صوت ۱۴
ارسال صوت ۱۴
مکانیزم یادگیری
درس پانزدهم: تفخیم و ترقیق (۳)
مهارت افزایی درس پانزدهم
مهارت افزایی درس پانزدهم
ارسال صوت ۱۵
ارسال صوت ۱۵
مکانیزم یادگیری
درس شانزدهم: تفخیم و ترقیق (۴)
مهارت افزایی درس شانزدهم
مهارت افزایی درس شانزدهم
ارسال صوت ۱۶
ارسال صوت ۱۶
مکانیزم یادگیری
درس هفدهم: ادغام
مهارت افزایی درس هفدهم
مهارت افزایی درس هفدهم
ارسال صوت ۱۷
ارسال صوت ۱۷
مکانیزم یادگیری
درس هجدهم: احکام میم ساکن
مهارت افزایی درس هجدهم
مهارت افزایی درس هجدهم
ارسال صوت ۱۸
ارسال صوت ۱۸
مکانیزم یادگیری
درس نوزدهم: احکام نون ساکن و تنوین (۱)
مهارت افزایی درس نوزدهم
مهارت افزایی درس نوزدهم
ارسال صوت ۱۹
ارسال صوت ۱۹
مکانیزم یادگیری
درس بیستم: احکام نون ساکن و تنوین (۲)
مهارت افزایی درس بیستم
مهارت افزایی درس بیستم
ارسال صوت ۲۰
ارسال صوت ۲۰
مکانیزم یادگیری
درس بیست و یکم- قسمت اول: احکام نون ساکن و تنوین (۳)
مکانیزم یادگیری
درس بیست و یکم - قسمت دوم: احکام نون ساکن و تنوین (۳)
مهارت افزایی درس بیست و یکم
مهارت افزایی درس بیست و یکم
ارسال صوت ۲۱
ارسال صوت ۲۱
مکانیزم یادگیری
درس بیست و دوم: مراتب غنه
مهارت افزایی درس بیست و دوم
مهارت افزایی درس بیست و دوم
ارسال صوت ۲۲
ارسال صوت ۲۲
مکانیزم یادگیری
درس بیست و سوم - قسمت اول: احکام مد و قصر
مکانیزم یادگیری
درس بیست و سوم - قسمت دوم: احکام مد و قصر
مهارت افزایی درس بیست و سوم
مهارت افزایی درس بیست و سوم
ارسال صوت ۲۳
ارسال صوت ۲۳
مکانیزم یادگیری
درس بیست و چهارم: احکام میم ساکن
مهارت افزایی درس بیست و چهارم
مهارت افزایی درس بیست و چهارم
ارسال صوت ۲۴
ارسال صوت ۲۴
مکانیزم یادگیری
درس بیست و پنجم: احکام وقف، وصل و ابتدا (۱)
مهارت افزایی درس بیست و پنجم
مهارت افزایی درس بیست و پنجم
ارسال صوت ۲۵
ارسال صوت ۲۵
مکانیزم یادگیری
درس بیست و ششم: احکام وقف، وصل و ابتدا (۲)
مهارت افزایی درس بیست و ششم
مهارت افزایی درس بیست و ششم
ارسال صوت ۲۶
ارسال صوت ۲۶
مکانیزم یادگیری
درس بیست و هفتم: احکام وقف، وصل و ابتدا (۳)
مهارت افزایی درس بیست و هفتم
مهارت افزایی درس بیست و هفتم
ارسال صوت ۲۷
ارسال صوت ۲۷
آزمون پایانی
آزمون پایانی
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید!