مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل‌ بیت علیها السلام

مکانیزم آموزش | آموزش ویدیویی تجوید سطح یک (جدید)

بازگشت به داشبورد f9
راهنمای آموزش
راهنمای آموزش
دوره آموزش تجوید سطح یک ( استاد علی قاسمی )
مکانیزم یادگیری
درس اول
خلاصه درس اول
خلاصه درس اول
تمرین و ارسال صوت ۱
تمرین و ارسال صوت ۱
مکانیزم یادگیری
درس دوم
خلاصه درس دوم
خلاصه درس دوم
تمرین و ارسال صوت ۲
تمرین و ارسال صوت ۲
مکانیزم یادگیری
درس سوم
خلاصه درس سوم
خلاصه درس سوم
تمرین و ارسال صوت ۳
تمرین و ارسال صوت ۳
مکانیزم یادگیری
درس چهارم
خلاصه درس چهارم
خلاصه درس چهارم
تمرین و ارسال صوت ۴
تمرین و ارسال صوت ۴
مکانیزم یادگیری
درس پنجم
خلاصه درس پنجم
خلاصه درس پنجم
تمرین و ارسال صوت ۵
تمرین و ارسال صوت ۵
مکانیزم یادگیری
درس ششم
خلاصه درس ششم
خلاصه درس ششم
تمرین و ارسال صوت ۶
تمرین و ارسال صوت ۶
مکانیزم یادگیری
درس هفتم
خلاصه درس هفتم
خلاصه درس هفتم
تمرین و ارسال صوت ۷
تمرین و ارسال صوت ۷
مکانیزم یادگیری
درس هشتم
خلاصه درس هشتم
خلاصه درس هشتم
تمرین و ارسال صوت ۸
تمرین و ارسال صوت ۸
مکانیزم یادگیری
درس نهم
خلاصه درس نهم
خلاصه درس نهم
تمرین و ارسال صوت ۹
تمرین و ارسال صوت ۹
مکانیزم یادگیری
درس دهم
خلاصه درس دهم
خلاصه درس دهم
تمرین و ارسال صوت ۱۰
تمرین و ارسال صوت ۱۰
مکانیزم یادگیری
درس یازدهم
خلاصه درس یازدهم
خلاصه درس یازدهم
تمرین و ارسال صوت ۱۱
تمرین و ارسال صوت ۱۱
مکانیزم یادگیری
درس دوازدهم
خلاصه درس دوازدهم
خلاصه درس دوازدهم
تمرین و ارسال صوت ۱۲
تمرین و ارسال صوت ۱۲
مکانیزم یادگیری
درس سیزدهم
خلاصه درس سیزدهم
خلاصه درس سیزدهم
تمرین و ارسال صوت ۱۳
تمرین و ارسال صوت ۱۳
مکانیزم یادگیری
درس چهاردهم
خلاصه درس چهاردهم
خلاصه درس چهاردهم
تمرین و ارسال صوت ۱۴
تمرین و ارسال صوت ۱۴
مکانیزم یادگیری
درس پانزدهم
خلاصه درس پانزدهم
خلاصه درس پانزدهم
تمرین و ارسال صوت ۱۵
تمرین و ارسال صوت ۱۵
مکانیزم یادگیری
درس شانزدهم: صفات ذاتی حروف - غنه
خلاصه درس شانزدهم
خلاصه درس شانزدهم
تمرین و ارسال صوت ۱۶
تمرین و ارسال صوت ۱۶
مکانیزم یادگیری
درس هفدهم: احکام حروف - تفخیم و ترقیق ل در لفظ جلاله الله
خلاصه درس هفدهم
خلاصه درس هفدهم
تمرین و ارسال صوت ۱۷
تمرین و ارسال صوت ۱۷
مکانیزم یادگیری
درس هجدهم: احکام حروف تفخیم راء
خلاصه درس هجدهم
خلاصه درس هجدهم
تمرین و ارسال صوت ۱۸
تمرین و ارسال صوت ۱۸
مکانیزم یادگیری
درس نوزدهم: احکام حروف ترقیق حرف راء
خلاصه درس نوزدهم
خلاصه درس نوزدهم
تمرین و ارسال صوت ۱۹
تمرین و ارسال صوت ۱۹
مکانیزم یادگیری
درس بیستم: احکام حروف - تفخیم و ترقیق الف
خلاصه درس بیستم
خلاصه درس بیستم
تمرین و ارسال صوت ۲۰
تمرین و ارسال صوت ۲۰
مکانیزم یادگیری
درس بیست و یکم: احکام حروف - ادغام
خلاصه درس بیست و یکم
خلاصه درس بیست و یکم
تمرین و ارسال صوت ۲۱
تمرین و ارسال صوت ۲۱
مکانیزم یادگیری
درس بیست و دوم: احکام نون ساکن و تنوین - اقلاب
خلاصه درس بیست و دوم
خلاصه درس بیست و دوم
تمرین و ارسال صوت ۲۲
تمرین و ارسال صوت ۲۲
مکانیزم یادگیری
درس بیست و سوم: احکام نون ساکن و تنوین - اظهار
خلاصه درس بیست و سوم
خلاصه درس بیست و سوم
تمرین و ارسال صوت ۲۳
تمرین و ارسال صوت ۲۳
مکانیزم یادگیری
درس بیست و چهارم: احکام نون ساکن و تنوین - اخفاء
خلاصه درس بیست و چهارم
خلاصه درس بیست و چهارم
تمرین و ارسال صوت ۲۴
تمرین و ارسال صوت ۲۴
مکانیزم یادگیری
درس بیست و پنجم: احکام نون ساکن و تنوین - ادغام
خلاصه درس بیست و پنجم
خلاصه درس بیست و پنجم
تمرین و ارسال صوت ۲۵
تمرین و ارسال صوت ۲۵
مکانیزم یادگیری
درس بیست و ششم: احکام حروف - میم ساکن
خلاصه درس بیست و ششم
خلاصه درس بیست و ششم
تمرین و ارسال صوت ۲۶
تمرین و ارسال صوت ۲۶
مکانیزم یادگیری
درس بیست و هفتم: احکام حروف - مد و قصر
خلاصه درس بیست و هفتم
خلاصه درس بیست و هفتم
تمرین و ارسال صوت ۲۷
تمرین و ارسال صوت ۲۷
مکانیزم یادگیری
درس بیست و هشتم: برخی نکات مهم
خلاصه درس بیست و هشتم
خلاصه درس بیست و هشتم
تمرین و ارسال صوت ۲۸
تمرین و ارسال صوت ۲۸
آزمون کتبی پایانی
آزمون کتبی پایانی
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید!